D.K.

46 tekstów – auto­rem jest D.K..

Lu­bię być smut­ny, po prostu. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 28 marca 2018, 04:26

Do wszys­tkiego w życiu pod­chodzę krętą ście­szką, ciekaw­sze doznania 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 24 lutego 2018, 01:11

Ciągle dokłada­my sta­rań by myśleć ory­ginal­nie, a myśli prze­mijają z wiatrem 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 stycznia 2018, 23:57

Miłe słowo wie­czo­rem, po­zor­nie mała rzecz 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 stycznia 2018, 23:49

Odi­zolo­wałem się od ludzi, jeszcze wyt­rwać z sa­mym sobą 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 27 grudnia 2017, 00:20

Człowieko­wi w niedo­li trud­no jest po­wie­dzieć "Przestań" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 grudnia 2017, 00:09

Śmierć, zwy­cięzca każdej wojny 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 grudnia 2016, 00:20

Człowiek jest jak ry­bak nad rzeką, która płynie i płynie...Jak życie, cza­sem je­go sieć nat­ra­fi na pyszne ry­by, cza­sem wpadną w nią śmieci. By­wają i godzi­ny pus­tki bez bra­nia...Ry­bak mu­si być cier­pli­wy...Zaw­sze po­zos­ta­je nadzieja... 

aforyzm • 5 września 2016, 23:53

Ideały są kreacją 

myśl • 13 czerwca 2016, 01:05

Żyć mądrze jest trudno 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 czerwca 2016, 17:51

D.K.

Skorzystaj z reguły cytatu zbłąkany

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

D.K.

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 marca 2018, 10:35Polna sko­men­to­wał tek­st Lubię być smut­ny, po [...]

28 marca 2018, 05:34Moon G sko­men­to­wał tek­st Lubię być smut­ny, po [...]

28 marca 2018, 04:26D.K. do­dał no­wy tek­st Lubię być smut­ny, po [...]

24 lutego 2018, 11:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do wszys­tkiego w życiu [...]

24 lutego 2018, 01:23Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Do wszys­tkiego w życiu [...]

24 lutego 2018, 01:11D.K. do­dał no­wy tek­st Do wszys­tkiego w życiu [...]

3 stycznia 2018, 06:32Irracja sko­men­to­wał tek­st Ciągle dokłada­my sta­rań by [...]

3 stycznia 2018, 06:31Irracja sko­men­to­wał tek­st Miłe słowo wie­czo­rem, po­zor­nie [...]

3 stycznia 2018, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ciągle dokłada­my sta­rań by [...]

3 stycznia 2018, 00:11Naja sko­men­to­wał tek­st Ciągle dokłada­my sta­rań by [...]